04.07 2017 Puukkoniemen asemakaavaluonnos nähtävänä

Puukkoniemen asemakaavaluonnos nähtävänä

Puukkoniemen asemakaavaluonnos on julkisesti nähtävänä 7.7-16.8.2017 välisen ajan Virtain kaupungintalolla ympäristötoimiston ilmoituspisteessä (2-kerros), käyntiosoite; Virtaintie 26, sekä Virtain kaupungin internet-sivuilla osoitteessa:  www.virrat.fi.

Kaupungintalon ollessa suljettuna 17.7. –28.7.2017 asiakirjat on nähtävillä Virtain kaupungin kirjastossa (Mäkitie 2) kirjaston aukioloaikana.

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen) on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua mielipiteensä asiasta maankäyttö- ja rakennuslain 62§:n ja –asetuksen 30 §:n mukaisesti. Mielipide tulee esittää kirjallisesti ennen nähtävänäoloajan päättymistä osoitteella; Virtain kaupunki, Kaupunginhallitus, PL 85, 34801 Virrat tai sähköpostitse; kirjaamo@virrat.fi.

Puukkoniemen asemakaava-alue sijaitsee noin 2 kilometriä Virtain keskustaajamasta pohjoiseen Toisveden ranta-alueella.

6.7.2017
Kaupunginhallitus

Ilmoitus kaavaluonnoksen Puukkoniemi nähtävänäolosta.pdf
Kaavakartta.pdf
Kaavaselostus.pdf
Liite 2, Osallistumis- ja arviointisuunnitelma.pdf
Liite 3, Maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys.pdf
Luontoselvitys.pdf