Tekstikoko aA

Varhaiskasvatus ja koulutus

 
 

Musiikin perustaso ja musiikkiopistotaso

Soittimensoiton opiskelu aloitetaan musiikin perustasolla, johon otetaan oppilaaksi valintakokeiden perusteella (ks. Oppilaaksi hakeminen). Opistotasolle oppilaat otetaan perustason opintojen perusteella, eli opistotasolle voi pyrkiä, kun koko perustason oppimäärä on suoritettu hyväksytysti.

Opetettavat soittimet ovat huilu, klarinetti, saksofoni, trumpetti, kornetti, baritonitorvi, käyrätorvi, pasuuna, tuuba, lyömäsoittimet, laulu, harmonikka, kitara, sähkökitara, sähköbasso, piano, viulu, alttoviulu ja sello. Myös harvinaisemmissa soittimissa (esim. oboe, fagotti, kontrabasso) on mahdollista saada opetusta, jos oppilas on valmis käymään soittotunneillaan Tampereella.

Perus- ja musiikkiopistotason opetus on tarkoitettu pääasiallisesti kouluikäisille lapsille ja nuorille.

Musiikin perustaso

Musiikin perustason opintojen tavoitteena on

  • luoda edellytyksiä hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja musiikin elämänikäiselle harrastamiselle sekä antaa valmiudet musiikkiopistotason opintoihin.
  • musiikillisten valmiuksien monipuolinen kehittäminen niin, että oppilas oppii musiikin esittämiseen ja yhteismusisointiin tarvittavia instrumenttitaitoja.
  • musiikillisen yleissivistyksen laajentaminen ja syventäminen

Opetuksen sisältö

Instrumentti- ja yhteismusisointitaitojen opintojen keskeisenä sisältönä on perehtyminen pääinstrumentin perustekniikkaan ja -ohjelmistoon sekä yhteismusisoinnin perusteisiin.

Oppilaat esiintyvät säännöllisesti, esiintyminen on keskeinen osa opintoja.

Opetusta järjestetään solistisissa ja yleisissä oppiaineissa sekä yhteismusisoinnissa. Musiikin perusteiden sisältöalueet ovat musiikin luku- ja kirjoitustaito, musiikin hahmottaminen sekä musiikin historian ja tyylien tuntemus. Oppitunnin pituus määräytyy oppilaan eri kehitysvaiheita noudattaen siten, että asetetut tavoitteet ovat toteutettavissa. Perustasolla opiskellaan pääsääntöisesti yhdeksän lukuvuoden ajan, kuitenkin enintään sen lukuvuoden loppuun, jona täyttää 18 vuotta. Opiskeluaikana suoritetaan tasosuorituksia (tasot 1-3) sekä solistisissa että musiikin perusteissa. Perustason opiskelijat valitaan valintakokeiden perusteella.

Oppiaineet

Perustasolla oppilaalla tulee olla solistinen pääaine. Opetusta annetaan seuraavissa solistisissa aineissa: viulu, alttoviulu, sello, piano, huilu, klarinetti, saksofoni, trumpetti, käyrätorvi, pasuuna, tuuba, kitara, sähkökitara, sähköbasso, lyömäsoittimet, harmonikka ja laulu.

Hyvin menestyneelle oppilaalle voidaan harkita hänen niin anoessaan oikeutta sivuinstrumentin opintoihin. Sivuaineen oppitunnin kesto on 30 minuuttia viikossa. Rehtorin luvalla tunnin pituus voi olla 45 minuuttia, jos kyseessä on taso 3:n tai opistotason suoritukseen valmistautuminen.

Perustasolla annetaan opetusta seuraavissa yleisissä aineissa: musiikin perusteet (ent. säveltapailu ja musiikinteoria) ja yleinen musiikkitieto. Yleisten aineiden opiskelu aloitetaan pääsääntöisesti sinä lukuvuonna, jolloin oppilas täyttää 10 vuotta.

Musiikkiopistossa järjestetään monimuotoistayhteissoiton opetusta. Instrumenttiopetus ja yhteismusisointi muodostavat toisiaan täydentävän kokonaisuuden. Mahdollisuus soveltaa instrumenttitaitoja yhteismusisointiin alusta lähtien on tärkeä ja opiskelumotivaatiota vahvistava tekijä. Yhteismusisoinnin opetuksen toteuttamistavat ovat suhteessa oppilaan ikään ja instrumenttitaitojen tasoon.

Tasosuoritukset

Solististen aineiden tasosuorituksissa noudatetaan Suomen Musiikkioppilaitosten Liiton tasosuoritusohjeita.

Todistukset

Perustason päättötodistuksen saadakseen on oppilaan hyväksyttävästi suoritettava pääaineessaan taso 3 sekä musiikin perusteiden opinnoissa perustason oppimäärä.

Opetusajat

Musiikkiopiston työvuosi on 38 viikkoa, joista opetusviikkoja on 35. Oppitunnin pituus solistisessa pääaineessa on pääsääntöisesti 45 minuuttia viikossa, mutta tunnin pituus voi kuitenkin vaihdella 30 minuutista 60 minuuttiin oppilaan opintojen vaiheen mukaisesti. Rehtori päättää yhdessä opettajan kanssa lukuvuosittain oppitunnin pituudesta niin, että opetussuunnitelman asettamat tavoitteet on mahdollista saavuttaa.

Solistisessa sivuaineessa annetaan opetusta 30 minuuttia viikossa. Musiikin perusteissa opetusta annetaan 45-90 minuuttia viikossa.

Yhteissoittoon kuuluvat kuorot, orkesterit, yhtyeet yms. toimivat oman opinto-ohjelmansa puitteissa 30-135 minuuttia viikossa. Opetus voidaan järjestää myös periodeittain silloin, kun se on tarkoituksenmukaista. Perustasolla opiskellaan pääsääntöisesti yhdeksän lukuvuotta. Tämän jälkeen oppilas voi jatkaa opintojaan jollakin oppilaitoksen muista osastoista sen mukaisesti, mitä opetussuunnitelmassa määrätään niiden oppilaista.


Opistotaso

Musiikkiopistotason opintojen tavoitteena on

  • kehittää edelleen oppilaan musiikin perustasolla saavuttamia taitoja ja tietoja niin, että hän saa valmiudet musiikkiharrastuksen itsenäiseen jatkamiseen ja mahdollisiin ammattiopintoihin.
  • laajentaa oppilaan musiikin tuntemusta sekä syventää hänen kykyään luovaan ilmaisuun musiikin keinoin.

Opetuksen sisältö

Instrumentti- ja yhteismusisointitasojen opintojen keskeisenä sisältönä on kehittää oppilaan musiikillista ajattelua, pääinstrumentin soittoteknistä hallintaa ja ohjelmiston tuntemusta niin, että hän kykenee itsenäiseen työskentelyyn.

Musiikin perusteiden sisältöalueet ovat musiikin luku- ja kirjoitustaito, musiikin hahmottaminen sekä musiikin historian ja tyylien tuntemus. Musiikkiopistotasolla voivat opiskella oppilaat, joilla on perustason päättötodistus. Opistoasteelle aikovien mahdollisuudet suoriutua varsin vaativasta opintokokonaisuudesta arvioidaan perustason opintojen pohjalta. Opistotaso aloitetaan yleensä 16 vuoden iässä, paitsi niissä soittimissa, joissa perustaso aloitetaan myöhemmin. Musiikkiopistotaso suoritetaan kolmen vuoden aikana, kuitenkin viimeistään sinä vuonna, jolloin oppilas täyttää 20 vuotta.

Oppiaineet

Musiikkiopistotasolla tulee olla solistinen pääaine. Opetusta annetaan seuraavissa solistisissa aineissa: viulu, alttoviulu, sello, piano, huilu, klarinetti, saksofoni, trumpetti, käyrätorvi, pasuuna, tuuba, kitara, sähkökitara, sähköbasso, lyömäsoittimet, harmonikka, laulu.

Mahdolliset solistiset sivuaineopinnot suunnitellaan tukemaan oppilaan musiikillista kehitystä, laajentamaan hänen musiikillista näkemystään ja tukemaan mahdollista ammatilliseen koulutukseen suuntautumista.

Musiikkiopistotasolla annetaan opetusta seuraavissa yleisissä aineissa: musiikin teoria ja säveltapailu I, yleinen musiikkitieto I sekä harmoniaopin kurssi.

Musiikkiopistolla yhteismusisoinnin merkitys oppilaan muusikkouden kehittämisessä korostuu. Instrumenttiopetus ja yhteismusisointi täydentävät toisiaan ja rakentavat yhdessä pohjan osaamiselle, jonka varaan itsenäinen musiikkiharrastus ja mahdolliset myöhemmät ammattiopinnot voivat rakentua.

Tutkinnot

Musiikkiopistotason päättötodistukseen vaadittavat suoritukset tulee tehdä pääsääntöisesti kolmen vuoden aikana. Rehtori voi perustellusta syystä myöntää luvan jatkaa opintoja tämänkin jälkeen.

Tasosuorituksissa noudatetaan Suomen Musiikkioppilaitosten Liiton vaatimuksia.

Todistukset

Musiikkiopistotason päättötodistuksen saadakseen on oppilaan hyväksyttävästi suoritettava solistisen aineen I-kurssi, säveltapailu I, musiikin teoria I ja harmoniaoppi sekä musiikkitieto I. Lisäksi on osallistuttava yhteismusisointiin.

Opetusajat

Musiikkiopiston työvuosi on 38 viikkoa. Opetusta annetaan 35 viikkoa. Oppitunnin pituus solistisessa pääaineessa on pääsääntöisesti 60 minuuttia viikossa. Solistisessa sivuaineessa annetaan opetusta 30-45 minuuttia viikossa. Yleisissä aineissa opetusta annetaan 90 minuuttia viikossa.

Yhteissoitossa opetusaika määräytyy toimintamuodon ja opetustavoitteiden mukaan.

 

Me palvelemme

Tuija Tolvanen
toimistosihteeri
puh. (03) 485 1285, 044 715 1285
musiikkiopisto@virrat.fi

Tarja Kopra
toimistosihteeri, osa-aikainen
tanssi ja muskari
puh. 044 715 1072
tarja.kopra@meriko.fi

Ulla Leppänen
rehtori
puh. 03 485 1284, 044 715 1284
ulla.leppanen@meriko.fi

Johanna Raivio
apulaisrehtori
puh. 044 715 1057
johanna.raivio@meriko.fi

 

Toimipisteet

 

 
 
 

Sivua päivitetty: 05.02.2018